Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami
  powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony
  internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie
  internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub
  zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających
  oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym
  czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i
  odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią
  oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a
  jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy,
  zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez
  Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci
  Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w
  wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
  Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a
  także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty
  elektronicznej.
 6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

§2. Rejestracja konta w sklepie

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje
  zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez
  Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest
  udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in.
  zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i
  bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i
  wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest
  udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego
  jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie
  opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i
  dotyczących Klienta danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
  jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z
  Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
  jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża
  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach
  marketingowych przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,
  mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę
  informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta.
  Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej
  chwili.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy
  użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a
  następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta
  Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w
  dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez
  wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy,
  np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3. Podstawowe funkcjonalności sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe
  funkcjonalności Sklepu:
 2. udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
 3. wprowadzenie opinii o Towarze.
 4. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze
  wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.
 5. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 6. Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularza
  opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz
  wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może
  umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.

§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony
  internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
  przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień
  Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji
  zamówienia.
 2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka
  Klient wybiera metodę Dostarczenia.
 3. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta
  Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako
  Klient zalogowany.
 4. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta
  Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:
  • przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane.
   Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego
   użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  • z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient
   przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  • przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient
   przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 5. Podczas składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:
  • swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe,
  • dane adresowe w celu Dostarczenia Towarów,
  • dane rozliczeniowe
  • metodę płatności.
 6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez
  wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za
  zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w
  szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego
  przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy
  przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w
  zamówieniu.
 8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie
  właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż
  zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do
  momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez
  Sprzedawcę.
 10. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie,
  anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę
  adresu Dostarczenia.
 11. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
  • odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co
   skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  • dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na
   część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której
   Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje
   przeliczeniem wartości zamówienia.
 12. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z
  zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi pkt powyższy poczytuje się
  za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu
  zawarcia umowy Sprzedaży.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje
  poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta
  zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży,
  a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia,
  w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W
  przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić
  Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze
  wskazaniem poprawnych danych.
 14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z
  przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży,
  złożonej przez Klienta.

§5. Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży
  Towarów na odległość.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy
  do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz
  zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy
  ceny Towarów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii
  promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny
  Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania
  zapasu Towarów podlegających promocji.
 4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do
  Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku
  zmiany zamówienia przez Klienta.
 8. Wydanie Towarów odbywa się:
  • w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za
   pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres
   podany przez Klienta,
  • w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze do Paczkomatu wybranego przez Klienta,
  • w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 10:00-14:00.
 9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

§6. Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie
  cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej
  Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze
  są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość
  podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia
  Towaru i wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed
  złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia
  Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary
  wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami
  pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.
 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu
  świadczonych Usług Sprzedaży:
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej
   Sklepu,
  • gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o
   numerze: 32114020040000300277996064,
  • przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Dotpay,
   obsługiwanego przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-
   552) przy ul. Wielickiej 72, wpisaną do Rejestru
   Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
   numerem KRS: 0000296790, NIP: 6342661860 oraz REGON:
   240770255.
 7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.
 8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  • w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,
  • w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności
   przelewem tradycyjnym,
  • w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody
   płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w
  przypadku:
  • odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia
   opłaconego przed realizacją,
  • uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem
   reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie
   powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu
  płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji,
  chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się
  dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez
  Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient
  wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły
  sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.
 2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub
  wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny
  Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór
  stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  • danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu
   odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z
   nią związanej,
  • numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży
   zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej
   okoliczności,
  • opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 4. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w
  celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest
  obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres
  Sprzedawcy, na jego koszt.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty
  zgłoszenia.
 6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia
  otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w
  zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego
  metody wniesienia reklamacji.
 7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który
  po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta,
  Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do
  Klientów niebędących Konsumentami.

§8. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń:
  • złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
   umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu
   konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
   którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za
   pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
   Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
   sprawie polubownego zakończenia sporu między
   Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora
   Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość
   można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony
   Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  • skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika
   konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
   statutowych należy ochrona konsumentów,
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy
   internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL
   http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z
   rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
   524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
   systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
   rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na
  stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z
  pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz
  szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie
  internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14
  dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm
  wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy,
  stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży:
  • Towaru Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu,
   którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
   względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
   jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
  • nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów
   komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym
   opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
   Dostarczeniu.
 3. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy,
  składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
  załącznik do Regulaminu.
 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
  którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić
  Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
  Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru
  przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w
  przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
  Towar.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
  Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§10. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują
  się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce
  prywatności i plików cookies Sklepu.

§11. Warunki licencyjne

 1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu
  nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w
  celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem
  niniejszych warunków.
 2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep,
  kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące
  do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez
  Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to
  również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty
  lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług,
  stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
  Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych
  do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani
  uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie
  rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów
  lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów,
  obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i
  odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za
  pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie
  przez siebie wybranym.
 4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać
  utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów
  pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać
  informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą
  pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach
  naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub
  normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i
  niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i
  powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne
  prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
 6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze
  lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej,
  nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i
  niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na
  następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony
  internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia
  telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia
  telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z
  zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią
  punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze
  Sklepu.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
  • bezprawnych,
  • mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
  • naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób
   trzecich,
  • powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub
   naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści
   pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków
   lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do
   rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści,
  które naruszają postanowienia Regulaminu.

§12. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego
  opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów
  prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z
  powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących
  świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed
  datą jego zmiany.
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze
  strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia
  obowiązywania jego nowego brzmienia.
 6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie
  Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas
  nieoznaczony.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami
  zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz
   nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w
   stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz
   nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów
   niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami
   technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za
   pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
  • korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub
  Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez
  przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego
  rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby
  Sprzedawcy.
 4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do
  Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego
  dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania
  umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią
  związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
  ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z
  przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku
  niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie
  obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne
  albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i
  skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast
  nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać
  będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co
  by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§14. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego
przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem
Przewoźnika.
Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych
w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa
powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera
ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta
za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu
niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie
zamówień Towarów przez Klienta.
Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do
odbierania przesyłek z Towarami.
Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we
współpracy ze Sprzedawcą.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi
świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz
Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony
internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL:
ksiegarnialiber.pl.
Sprzedawca to Ksiegarnia Liber z siedzibą w Poznaniu (60-501) przy ul.
Kraszewskiego 19, będąca usługodawcą, administratorem i
właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod
numerem telefonu: +48 604 518 568 oraz przy użyciu adresu e-mail:
magazyn@ksiegarnialiber.pl.
Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę
na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do
przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy
oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w
celu Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu.
Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności
stron.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w
naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z
zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa
odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba
  trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
  posiadanie rzeczy – w przypadku umowy sprzedaży,
 • zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować nas: Księgarnia Liber S.C. Agata Deiksler, Marek Sawicki
ul. Kraszewskiego 19, 60-501 Poznań, e-mail: magazyn@ksiegarnialiber.pl, o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną).
Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza
znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub
przekazać nam rzecz pod adres Księgarnia Liber S.C. Agata Deiksler, Marek Sawicki
ul. Kraszewskiego 19, 60-501 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.
Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na
kwotę około 20,00 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
  zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu.